New Welcome to ระบบคำนวณคะแนน มน.

คำนวณคะแนนโควตา TCAS 67

ใช้เพื่อการประเมินคะแนนเท่านั้นไม่ได้มีผลต่อการสมัครเข้านะจ๊ะ

เลือกคณะ/สาขาที่ต้องการคำนวณ


วิธีการคำนวณคะแนนให้น้อง ๆ ใส่คะแนนที่ต้องการเข้าไปก็จะคิดเป็นคะแนนรวมออกมาให้
ประโยชน์เพื่อจะได้รู้ว่าเราต้องสอบให้ได้กี่คะแนนถึงจะได้คะแนนรวมที่น่าพอใจนั้นเอง